Dentist -tech

Dechnician successfully

dentist

Dentist-technician relationship

built

full arch implant


case زیر با 7 fixture که در موقعیتهای نشانداده شده در عکس ها قالبگیری شده است .متاسفانه aboutmentها قبلا در مطب خریداری شده بودند و combly aboutment در سیستم implantum بوده است.با توجه به کوتاهی ارتفاع این نوع aboutment از یک طرف و از طرف دیگر در این نوع اباتمنت پیچ به اباتمنت متصل است نحوه قالبگیری و انتقال موقعیت اباتمنتها به لابراتوار با دشواریهایی روبروست (بخصوص در کارهای بزرگ).
فاصله اباتمنتها در سمت چپ بیمار زیاد است و در مراحل پروتز این قسمت 3 پونتیک دارد.
case بصورت 2 تکه ساخته شده است و فریمها حتی الامکان سبک طراحی شده است.
در نهایت به علت تحلیل لثه از پرسلن رنگ لثه استفاده شده است.و 14 واحد پروتز نهایی آماده شده است.
نام دکتر:دکتر دهقانی   نام مریض:خانم بکری

full case implant porcelain
full case implant-framework

full case implant-wax up